Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Autor: David Wechsler
Adaptare în limba romană: Anca Dobrean (coordonator)
Prima adaptare in limba română: 2012

Descriere


Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11). Scala WISC-IV oferă scoruri compozite care reprezintă funcţionarea intelectuală în domenii cognitive specifce (ex. Indicele de Înţelegere verbală, Indicele Raţionamentului perceptiv, Indicele Memoriei de lucru şi Indicele Vitezei de procesare), dar oferă şi un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (ex. Coefcientul de inteligenţă total).

Cea mai utilizată măsură a abilităţilor cognitive ale copiilor şi adolescenţilor disponibilă în România şi etalonată pe un eşantion reprezentativ de copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi16 ani
 • Administrare: Creion-hârtie
 • Structură: 10 subteste obligatorii şi cinci subteste suplimentare
 • Timp de administrare: 60-90 minute
 • Scoruri: Coeficient de inteligenţă total, patru indici cognitivi şi scoruri standard pe subscale
 • Nivel de calificare: C, licenţiaţilor în psihologie
 • Data publicării în România: 2012
 • Vârsta: 6:0–16:11 ani
 • Norme pe eşantion reprezentativ de copii din România: Etalon pe vârste, scoruri pe indici cognitivi, coeficient de inteligenţă total între 60 şi 140
Bazată pe teorii recente din domeniul psihologiei cognitive este susţinută de cercetări clinice şi rezultate ale analizelor factoriale, WISC-IV oferă o măsură a funcţionării intelectuale generale (CIT), respectiv permite analiza a patru indici cognitivi: Indicele Înţelegerii verbale (IIV), Indicele Raţionamentului perceptiv (IRP), Indicele Memoriei de (IML) şi Indicele Vitezei de procesare (IVP). În plus faţă de subteste şi scorurile compozite oferite de indici, mai este posibilă calcularea unor scoruri adiţionale procesuale, care oferă informaţii detaliate despre performanţa copilului. Nu este nevoie de proceduri de administrare suplimentare pentru a obţine aceste scoruri procesuale.

Structura WISC-IV

Conţinutul şi descrierea subtestelor
Scala WISC-IV este compusă din 15 subteste: 10 subteste provenind de la scala
WISC-III şi 5 subteste noi. Tabelul 1.1 prezintă subtestele, cu
prescurtările corespunzătoare şi oferă o scurtă descriere a fiecărui subtest.

Tabelul 1.1 Abrevierile şi descrierea subtestelor
Subtestul
Abreviere
Descriere
Cuburi
(Block Design)
Cu

În timp ce vede un model construit sau un desen din Cartea cu itemi, copilul utilizează cuburi alb cu roşu pentru a reconstrui modelul, într-un timp limită.

Similarităţi
(Similarities)
Si

Copilului i se prezintă două cuvinte care reprezintă obiecte sau concepte comune si acesta descrie prin ce sunt similare.

Memorarea numerelor

(Digit Span)
MN

Pentru memorarea numerelor în ordinea prezentată, copilul repetă numerele ordinea în care i-au fost prezentate cu voce tare, de către examinator. Pentru memorarea numerelor în ordine inversă, copilul repetă numerele în ordine inversă celei prezentate de către examinator.

Concepte grafice
(Picture Concepts)
CGr

Copilului i se prezintă două sau trei şiruri de imagini şi alege una din fiecare şir pentru a forma un grup cu caracteristici comune.

Codare
(Coding)
Co

Copilul copiază simboluri care formează pereche cu forme geometrice simple sau cu numere. Utilizând o cheie, copilul desenează fiecare simbol în forma corespunzătoare, într-un timp limită.

Vocabular
(Vocabulary)
Voc

Pentru itemii imagistici, copilul numeşte imaginile prezentate în Cartea cu itemi. Pentru itemii verbali, copilul oferă definiţii.

Secvenţe de litere şi numere
(Letter-Number Sequencing)
SLN

Copilului i se citeşte o secvenţă de litere şi numere, iar el va trebui să spună numerele în ordine crescătoare şi literele în ordine alfabetică.

Matrici
(Matrix Reasoning)
M

Copilul priveşte o matrice incompletă şi selectează partea care lipseşte din 5 opţiuni de răspuns.

Înţelegere
(Comprehension)
Î

Copilul răspunde la întrebări, bazându-se pe modalitatea în care el înţelege principiile generale şi situaţiile sociale.

Căutare de simboluri
(Symbol Search)
CS

Copilul studiază un grup de simboluri şi indică dacă simbolul-ţintă/simbolurile ţintă se potrivesc sau nu cu cele din grupul de simboluri prezentat, într-un timp limită.

Completare de imagini
(Picture Completion)
CI

Copilul vede o imagine, apoi indică sau spune partea importantă care lipseşte, într-un timp limită.

Barare
(Cancellation)
B

Copilul studiază un aranjament imagistic structurat, apoi aleator, şi marchează imaginile-ţintă într-un timp limită.

Informaţii
(Information)
Inf

Copilul răspunde la întrebări care se adresează unei largi palete de cunoştinţe generale.

Aritmetică
(Arithmetic)
A

Copilul rezolvă mental o serie de probleme prezentate oral, într-un timp limită.

Raţionament verbal

(Word Reasoning)
RV

Copilul identifică conceptul comun descris printr-o serie de indicii.


Caracteristici şi beneficii ale utilizării WISC-IV
 • Cea mai studiată măsură a funcţionării cognitive la copii
 • Evaluare adecvată a Raţionamentului Fluid, Raţionamentului Verbal, Memoriei de lucru şi Vitezei de Procesare a informaţiei,
 • Validitate clinică
 • Indicatori psihometrici foarte buni
 • Norme româneşti pe eşantion reprezentativ de 1100 de copii
 • Uşurinţă în aplicare

Adaptare si etalon


Varianta românească a scalei WISC-IV

Proiectul de adaptare în România a scalei WISC-IV a fost coordonat de către conferenţiar univ. Dr. Anca Dobrean din cadrul Departamentuui de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Proiectul a fost susţinut de o serie de experţi recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional cu experienţă în domeniul evaluării psihologice şi al psihodiagnosticului.
Adaptarea scalei WISC-IV în România s-a realizat timp de trei ani, în trei etape mari: (a) traducerea şi adaptarea itemilor scalei în limba română; (b) studiul pilot şi (c) studiul de etalonare şi analiză a proprietăţilor psihometrice.

Traducerea şi adaptarea itemilor.
Pentru itemii verbali au fost respectate pocedurile de traducere şi adaptare internaţionle, realizându-se traducerea şi retroversiunea acestora. În faza de studiu pilot au fost reţinuţi un număr mai mare de itemi decât cei finali. Pentru itemii imagistici nu s-a realizat nici o modificare faţă de versiunea britanică a scalei.

Studiul pilot.
Studiul pilot s-a realizat pe un eşantion de 249 de copii. Scopul studiului pilot a fost acela de a analiza în primul rând itemii subtestelor verbale şi de a rearanja itemii în ordinea dificultăţii acestora. Acest lucru a fost important pentru a evita patterni falşi de succes sau eşec, care ar fi dus la extinderea timpului de administrare a scalei. Acolo unde a fost cazul, itemii au fost reordonaţi în ordinea dificultăţii, conform rezultatelor standardizării româneşti. Pentru subscalele Barare, Căutare de Simboluri, Completare de imagini, Codare, Concepte grafice, Cuburi, Matrici, Memorarea numerelor, Secvenţe de litere şi numere nu a fost necesară realizarea niciunei modificări în structura sau ordinea itemilor. Fidelitatea măsurătorilor şi analiza de itemi au indicat că itemii pot fi utilizaţi în aceeaşi formă şi secvenţă în România ca şi în versiunea britanică. Pentru şase dintre subscale au fost necesare modificări în ordinea itemilor, respectiv au fost păstraţi doar itemii care aveau cele mai bune proprietăţi psihometrice pentru versiunea de etalonare. Aceste scale au fost: Similarităţi, Vocabular, Înţelegere, Informaţii, Aritmetică şi Raţionament verbal.

Studiul de etalonare în vederea generării etaloanelor româneşti s-a realizat pe un eşantion reprezentativ naţional de copii români cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani.

Descrierea eşantionului WISC din România
Normele WISC-IV prezentate în acest manual sunt extrase dintr-un eşantion reprezentativ pentru populaţia şcolarizată de copii din România cu vârste cuprinse între 6 ani 0 luni şi 16 ani şi 11 luni. Eşantionul utilizat a fost unul de tip stratificat aleator bi-stadial. Copiii au fost testaţi doar dacă vorbeau sau înţelegeau limba română. De asemenea, nu am inclus în eşantion copiii cu nevoi speciale, respectiv şcolile / clasele speciale.

Populaţia vizată
Au fost incluşi în studiu copiii aflaţi într-una din formele instituţionale de şcolarizare: grădiniţă (grupa pregătitoare) sau şcoală (primară, gimnazială , liceu clasele 9-10, SAM 1-2). Conform datelor INSSE şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, majoritatea copiilor din România urmează o formă de învăţământ (rata brută de cuprindere în diferite cicluri de învăţământ este aproximativ 90%: aproape 100% la ciclul primar, 94% la gimnaziu şi 84% pentru clasele 9-10 de liceu) (Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, 2005).

Proprietăţile statistice ale WISC-IV în limba română

Derivarea scorurilor standard ale subtestelor

Calităţile psihometrice ale unei scale determină precizia scorurilor obţinute, natura şi calitatea interpretării scorurilor testului. Fidelitatea interpretării scorurilor la WISC-IV se bazează pe studiul adaptare şi standardizarea testului în România. Coeficienţii de fidelitate ai testului WISC-IV în limba română sunt prezentaţi detaliat în capitolul 4 al Manualului tehnic şi de interpretare; aceşti coeficienţi au fost calculaţi pe un eşantion de 1101 copii şi au valori cuprinse între 0,93 şi 0,98 pentru cele patru indexuri şi pentru CIT.
Dovezi ale validităţii WISC-IV în limba română se regăsesc în capitolul 5 al Manualului tehnic şi de interpretare. Au fost analizate pe un eşantion românesc de 1101 copii dovezi ale validităţii de construct (derivate pe baza analizei factoriale exploratorii şi confirmatorii), validităţii de criteriu (cu testul Matrici Progresive Raven, respectiv cu performanţa unui grup de copii cu deficienţă mentală), respectiv sunt prezentate alte studii corelaţionale. Detalii despre aceste studiile de validare realizate în România, rezultatele lor precum şi rezultatele altor studii de validare a WISC-IV realizate în alte tări pot fi consultate în capitolul 5 al Manualului tehnic şi de interpretare.
Tabelele cu norme ale WISC-IV care se regăsesc în acest manual se bazează pe scorurile copiilor din eşantionul românesc. Aceste norme au fost realizate pe un eşantion de 1101 copii cu vârste cuprinse între 6 ani 0 luni şi 16 ani şi 11 luni.

Licente si preturi


WISC-IVPret
(lei)
TVATotal
1.Manual tehnic si de interpretare45085,50535,50
2.Manual de administrare si cotare50095,00595,00
3.Carte cu itemi1000190,001.190,00
4.Cuburi45085,50535,50
5.Broşura 1 (set 25 buc)20038,00238,00
6.Broşura 2 (set 25 buc)40076,00476,00
7.Caiet de răspunsuri (set 25 buc)24045,60285,60
8.Cheie de cotare subtest Căutare de Simboluri12022,80142,80
9.Cheie de cotare subtest Barare12022,80142,80
10.Cheie de cotare subtest Codare12022,80142,80
Pret total pachet3600684,004.284,00